Värmland som centrum för kris och beredskap

Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett nationellt centrum för kris och beredskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Värmland har under en lång tid varit en viktig del i Sveriges säkerhetsarbete. Från regementen och andra världskrigets omfattande militära aktivitet i länet till dagens arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rekryterings­myndigheten och Försvarshögskolan. I en tid med oroligare omvärld och där världen blir alltmer global är säkerhetsfrågorna viktigare än någonsin.

Med anledning av det läge Sverige befinner sig i finns det ett stort behov av att stärka det civila försvaret och samhällets krisberedskap. I ett sådant arbete måste även klimathotet vägas in. Det gäller att uppgradera våra åtgärder för att kunna värna befolkningens säkerhet under naturkatastrofer, höjd beredskap och krig. De viktigaste samhällsfunktionerna behöver säkerställas samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

I Karlstad och Kristinehamn finns idag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En myndighet med flera breda ansvarsområden. Största uppdraget är att hjälpa den offentliga sektorn, privata företag, föreningar och privatpersoner med information inför en eventuell krishändelse och bidra till förebyggande av sådana händelser. Om en allvarlig olycka eller kris skulle inträffa ska myndigheten stödja samordningen av den samlade konsekvenshanteringen. Till detta genomför MSB dessutom insatser i andra länder. Med den bakgrunden tillsammans med försvarets organisationer så finns en bred kompetens kring kris och beredskap i Värmland. Till detta kan läggas att regeringen i sitt förarbete inför försvarsbeslutet 2020 föreslagit att ett förband för utbildning av artilleriförband organiseras i Kristinehamn eller Karlskoga.

I ett läge där säkerhetsfrågorna blir allt viktigare finns det ett stort värde i att sammanföra de myndigheter som arbetar inom området. Utifrån den historia Värmland har och utifrån de erfarenheter som byggts bör regeringen göra Karlstad och Värmland till ett nationellt centrum för kris och beredskap. För att få till stånd ett sådant centrum bör regeringen överväga att komplettera den redan existerande myndighetsbasen med att förlägga fler myndigheter inom säkerhetsområdet till Värmland. Ett första steg kan vara att placera det tilltänkta centrumet för veteraner som riskerar att drabbas av posttraumatisk stress efter tjänstgöring i konfliktländer i Värmland.

Mikael Dahlqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)