Vindregleringsmedel

Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa vindregleringsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vindkraft är en viktig energikälla som är nödvändig för att Sverige ska nå målet om en förnyelsebar elproduktion år 2040. För att nå det målet är det viktigt att vindkraften fortsatt kan utvecklas och byggas ut, även om vindkraften inte ensam kan klara hela behovet av förnyelsebar el. Idag står vindkraften för ca 11 % av den totala elproduktionen, och förväntningarna är att produktionen av vindkraftsel kommer öka. Men dessa anläggningar innebär också ett ingrepp i den lokala och regionala möjligheten att använda markresurserna till andra ändamål än just vind- eller vattenkraft.

För vattenkraftskommuner finns en viss kompensation i form av vattenregleringsmedel, så kallade bygdemedel. I Norrbotten uppgick den summan till 61 miljoner kronor för Norrbottens vattenkraftskommuner år 2017.

För vindkraftskommuner finns ingen sådan motsvarighet. I vissa fall har vindkraftsbolagen gjort upp med lokala byagrupper om en liten ersättning i deras bygd, men det ser väldigt olika ut över landet.

Men en vindkraftsetablering innebär en begränsning av markanvändningen som får en betydligt större påverkan än för enbart de närmaste lokala grupperna. Vindkraften förhindrar en alternativ användning av marken. Exempelvis möjligheterna till rekreation, jakt och turism begränsas kraftigt liksom möjlighet för annan näringsverksamhet eller bostadsbebyggelse inom vindkraftsområdet på grund av nödvändiga skyddsavstånd till vindkraftverken.

Det finns därför anledning att överväga om även vindkraftskommuner bör erbjudas en ersättning för de begräsningar som vindkraften medför, på liknande sätt som vattenkraftskommuner får. En sådan ersättning kan användas för att stimulera tillväxt och utveckling i hela kommunen/regionen, genom beslut som fattas under demokratiska former.

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Linus Sköld (S)

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)