Stödet till lanthandlare

Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stötta serviceutvecklingen hos lanthandlare i gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fattat många beslut för att vända utveck­lingen i Sverige, där gles- och landsbygdsfrågor länge varit bortprioriterade. Ett sådant exempel är ett ökat stöd till lanthandlare runt om i Sverige. Den lilla butiken i byn är ofta avgörande för att kunna bo i glest befolkade områden, men är också ofta en motor i byg­dens utveckling. Lanthandeln är inte bara en butik utan en samlingsplats för människor och ett nav för service i olika former. Regeringen har inrättat både ett driftsstöd och ett investeringsstöd för butiker i glest befolkade områden, vilket har medverkat till att bryta trenden av butiksnedläggning. Det är oerhört viktiga stöd.

En utmaning i att driva butik i glesbygd är att butikerna tar på sig fler och fler service­uppdrag, såsom paketutlämning, apotek, ombud för Systembolaget samt service knutna till kommunala angelägenheter. Det innebär ett merarbete för lanthandlarna, men inte alltid extra intäkter. Kundunderlaget i en liten by är begränsat, och det blir inte alltid fler kunder när servicen utökas – däremot ett mervärde för invånarna men merarbete för lant­handeln. Sammantaget kan det innebära fler nackdelar än fördelar för en del butiker i gles- och landsbygd att erbjuda och utveckla fler servicetjänster. 

För att stötta lanthandlare i att utveckla servicen bör regeringen se över om det är möjligt att koppla in ekonomiska incitament baserat på antalet erbjudna servicetjänster. Det skulle bidra till mer service, och till bättre förutsättningar för att hela landet ska leva och växa.

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)