Stöd till utbildning av deltidsbrandmän

Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av statligt stöd för utbildning av deltidsbrandmän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en olikhet rörande kostnaderna för utbildningar inom räddningstjänsten som drabbar mindre landsbygdskommuner på ett orättvist sätt. Som utbildningarna är ut­formade i dag innebär det att större kommuner, som anställer brandmän på heltid, inte betalar för deras utbildning utan brandmannen bekostar själv sin utbildning på samma sätt som man gör i andra eftergymnasiala utbildningar.

Den lilla kommunen, där räddningstjänsten är organiserad med deltidsbrandmän, bekostar däremot utbildningarna till räddningstjänsten fullt ut, dvs. både själva utbild­ningskostnaden och kostnaden för förlorad arbetsförtjänst för dem som utbildas.

Vi ser i dag att den globala miljön – med svåra torrperioder – ändrar förutsättning­arna för räddningstjänstens uppdrag i skogslänen på ett dramatiskt sätt. MSB ersätter till viss del kommunens kostnader för omfattande bränder men det kommer ändå att inne­bära höga kostnader som den lilla kommunen har svårt att bära ovanpå de kostnader för utbildning som i dag helt och hållet bekostas av kommunen. Regeringen har slagit fast att hela landet ska leva. Samtidigt är räddningstjänsten en grundläggande och viktig del i samhället som alla människor förlitar sig på. För att kunna klara räddningstjänstens uppdrag i mindre kommuner bör regeringen se över möjligheten till statliga bidrag för utbildning av deltidsbrandmän.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)