Landsbygdsjobb

Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för arbetstillfällen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har olika regioner olika konkurrensfördelar och styrkor. För att kunna stärka tillväxtpotentialen i hela landet behövs samarbete och olika former av insatser. Staten bör ta ett särskilt ansvar för att medborgare och näringsliv ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell och offentlig service samt eftergymnasial utbildning i hela landet. Det är också viktigt med bra förutsättningar för mobiltäckning, bredband och kommunikationer.

För en levande landsbygd måste det också finnas arbetstillfällen i hela landet. Det finns olika sätt att stärka den regionala arbetsmarknaden och på så sätt också stärka svensk utveckling. För att åstadkomma det behövs goda förutsättningar för de gröna näringarna, ge möjligheter för lokalproducerade råvaror, se över upphandlingsregler samt ge fler småföretag på landsbygden möjlighet att ta del av statligt riskkapital.

En miljöanpassad upphandling i offentlig sektor skulle gynna lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapa jobb lokalt. En förenkling av regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering skulle underlätta för landsbygdens småföretag. Att satsa på landsbygdsturismen skapar långsiktiga arbetstillfällen och utvecklar den lokala miljön och behöver få sina intressen bättre beaktade.

Hela Sverige vinner på en levande landsbygd; här produceras livsmedel och bränsle, det ger oss öppna landskap, erbjuder djur- och naturupplevelser, rekreation och livskvalitet till många. Det behövs en översyn av förbättrade förutsättningar för arbetstillfällen på landsbygden.

Johan Andersson (S)

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)