En jämlik beroendevård i hela landet

Motion 2019/20:2305 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en mer jämlik beroendevård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har i dag ett gemensamt ansvar för personer med missbruk, beroende och psykiatrisk sjukdom. Det innebär bland annat att behand­ling ska ske i samordning mellan berörda instanser.

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården visar att vården ser väldigt olika ut i landet, och Socialstyrelsen har uttalat att ”missbruksvården är illavarslande ojämlik”. Det finns en ojämn tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser samt ett otillräckligt samarbete kring patienterna.

Dina chanser att bli frisk från ett missbruk ska inte vara avhängigt var någonstans i Sverige du bor. Det delade ansvaret mellan kommunerna å ena sidan och regionerna/lands­tingen å andra sidan bör utvärderas av staten för att hitta sätt att erbjuda en lika god beroendevård i hela landet.

Ida Karkiainen (S)

Hannah Bergstedt (S)

Linus Sköld (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)