Myndighetssamverkan kring omställningen till ett fossilfritt samhälle

Motion 2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att myndigheterna prioriterar en effektiv omställning till det fossilfria samhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att begränsa den globala uppvärmningen är nödvändigt för att bevara hållbara livsvillkor för samhälle och ekosystem. Riksdagen har därför beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Sverige har minskat sina utsläpp med nästan 25 miljoner ton koldioxidekvivalenter på drygt två decennier, vilket pekar på att en ytterligare omställning är möjlig. Det finns därför anledning till optimism, särskilt med tanke på det ökade intresset för klimatfrågan bland allmänhet, medborgare, samhällsaktörer och enskilda företag. Samtidigt ger utvecklingskurvan en tydlig fingervisning om att mycket återstår att göra och att omställningstakten måste accelereras för att resterande 50 miljoner ton utsläpp ska kunna elimineras till år 2045.

Sverige har en god och internationellt erkänd tradition av att kunna genomföra stora samhällsförändringar i samverkan och samförstånd mellan olika delar av samhället. Klimatfrågan är en sådan där det krävs fortsatt dialog och samverkan med samhälles aktörer, men också höjda ambitioner och investeringar för att nå klimatmålen. Denna förändringsförmåga har givit ett litet land som Sverige en stark position och en tydlig röst i EU och de internationella klimatförhandlingarna.

Detta innebär att de flesta av statens myndigheter har ett ansvar för omställningsarbetet. Alla dessa myndigheter måste ha som en av sina uppgifter att medverka till en effektiv omställning till det fossilfria samhället. Men i praktiken finns alltid målkonflikter, om många politiska mål samtidigt ska tillfredsställas finns det därför en risk att frågornas handläggning drar ut på tiden, eller att nödvändiga beslut helt enkelt inte kommer att kunna fattas.

Därför behövs ett tydligare samverkansuppdrag till statens myndigheter för effektiva tillståndsprocesser som kan öka takten i omställningen.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)