En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)

av Markus Selin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget med en klimatsmart, effektiv och konkurrenskraftig svensk sjöfart och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett relativt litet, öppet och exportberoende land i en av Europas geografiska ytterkanter. Värdet av den svenska exporten motsvarar idag nämnare hälften av Sveriges BNP och merparten av Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten. Exporten av varor och tjänster bidrar till att svensk ekonomi växer. Med en växande svensk ekonomi ökar möjligheten till mer välfärd. Under 2018 var Sveriges export värd 2193 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Sverige har en bred industristruktur med industrisektorer som är ytterst betydelsefulla för Sveriges export med klassisk processindustri, skogsnäringarna, kemi- och stålindustrin samt maskin- och transportmedelsindustrin. Resurserna och delkomponenterna i svensk industri är sammanflätat i en komplex helhet, geografiskt utspridd, utvecklas snabbt och det blir allt svårare att skilja varuproduktion från tjänsteproduktion då produkter och företag numer snabbt förändras över tid.

Sveriges industri och de industrinära tjänsterna är beroende av hållbara transporter. En del av framtidens lösningar för ett hållbart samhälle är att flytta över gods från väg till sjöväg. Detta har även lyfts fram i regeringsförklaringar, strategier, propositioner och genom motioner i riksdagen. För att öka gods och persontrafik till sjöss, åstadkomma en minskad miljö- och klimatpåverkan samt för att stärka konkurrenskraften för den svenska exportindustrin krävs mål och medel som ligger i linje med de politiska ambitionerna.

Samtidigt är dock Sverige och Finland bland de få länder som har farledsavgifter för att finansiera löpande utgifter såsom infrastruktursatsningar. Under de senaste åren har stora förändringar skett av farleds- och lotsavgifter genom höjningar och dels införande av en ny beräkningsmodell. Sjöfarten finansierar även isbrytningen i svenska vatten.

Det är viktigt att avgifterna tillgodoser våra övergripande mål och har en effektiv miljöstyrande funktion. Rederier som har ambitionen att ligga i miljö- och klimatarbetets framkant bör premieras, oavsett frekvensen av anlöp. Sverige är idag ett av de mest klimatsmarta industriländerna och än fler strukturella förändringar och tekniksteg är på väg. Den hårt konkurrensutsatta exportindustrin och de industrinära tjänsterna är tätt sammanlänkade genom logistiken och transporten av slutprodukterna. Det är glädjande att regeringen nyligen gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategin som ska i den mån det är möjligt utgå från redan existerande indikatorer som används för uppföljning, exempelvis av de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen, de näringspolitiska målen och Agenda 2030. Det är av stor vikt att se Sveriges utveckling, export och produktion som en helhet: från idé, via utveckling och tillverkning till transport och export av färdigställd produkt.

Markus Selin (S)

Hanna Westerén (S)

Isak From (S)

Marlene Burwick (S)

Magnus Manhammar (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)