En vapenlagstiftning som främjar jakt och sportskytte

Motion 2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen så att den motsvarar jaktens och sportskyttets behov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns över 600000 vapenägare i Sverige som jagar och utövar sportskytte i olika grenar. Jakt och sportskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av bostadsort, och jägarna måste kunna sköta landets viltvård. Även det renodlade sport­skyttet engagerar många och har en traditionell koppling till både polis, totalförsvaret och idrottsrörelsen. Detta ska värderas högt, inte nedvärderas genom inskränkningar. Skyttet är en viktig grund för totalförsvaret, både för upprätthållande av kompetens och för utveckling av densamma.

Vapenlagstiftningen ska vara modern och motsvara jakten och sportskyttets behov. I Sverige har vi idag en restriktiv vapenlagstiftning som ställer stora krav på den som vill skaffa vapenlicens. Vi har samtidigt en av Europas mest omfattande utbildningar för att få köpa och använda vapen. I en ansökan om vapenlicens måste dessutom behovet av vapnet kunna styrkas, och Sverige ställer mycket höga krav på en säker vapenförvaring. De allra flesta vapen som används vid olika brott är illegala vapen. Det är därför av största vikt att samhället lägger sina resurser på att motarbeta förekomsten och sprid­ningen av illegala vapen – inte genom en onödigt svår och byråkratisk handläggning av vapenlicenser för Sveriges jägare, sportskyttar, samlare och vapenhandlare. Polisens arbete med att sköta hanteringen av vapenlicenser bör därför ses över. Sverige sticker dessutom ut när det handlar om att få licenser i jämförelse med andra nordiska länder och det är inte godtagbart. Handläggningstiderna vid komplett ansökan bör rimligtvis inte överstiga en månad.

Det förekommer också att polisens bedömningar vid handläggning av vapenlicenser skiljer sig åt mellan olika polisområden. Detta kan bero på att handlingarna inte alltid är ordentligt ifyllda, och i kombination med att lagstiftningen är otydlig innebär det att handläggningen tar längre tid. Rekrytering av kunnig personal är svår och vapenärenden är inte alltid prioriterade. Det behöver göras en total översyn av regelverket kring vapenlicenser och vapenlagstiftningen, i synnerhet för att effektivisera handläggnings­arbetet, minska arbetsbördan för utövande myndighet och förbättra för jägare, jakt- och skytteorganisationer, vapenhandlare med flera.

Polismyndigheten säger själva i dag att de önskar renodla sin verksamhet och att det är en del av deras vision inför 2024. En del av det arbetet skulle kunna vara att lägga vissa administrativa uppgifter på en annan myndighet och därigenom också hjälpa polisen att renodla sitt brottsbekämpande och utredande uppdrag. Den myndighet som har ansvar för vapenlicenser måste oavsett ha möjlighet att rekrytera kunniga tjänste­personer som hanterar lagstiftning och handläggning så att handläggningstiderna vid ansökan minskar.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)