Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag

Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa och öka förtroendet för försäkringsbolagens medicinska rådgivning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sköta tillsynen i sådana ärenden som rör medicinsk rådgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Finansinspektionen (FI) är tillsynsmyndighet över försäkringsbolagen och har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner gällande skaderegleringen vid personskador.

När det gäller medicinsk rådgivning kring personer som drabbats av skador, anlitar försäkringsbolagen läkare som utför medicinsk rådgivning åt dem. Utlåtandena som läkarna gör har ofta en avgörande roll för utgången i ett skadeärende. Objektiviteten i detta system kan ifrågasättas eftersom det är försäkringsbolagen som själva ersätter läkarna för deras medicinska bedömningar, dvs. läkarna står i beroendeställning efter­som försäkringsbolaget kan anses som arbetsgivare. Det kan också vara svårt för den skadade att förstå varför försäkringsbolagets beslut inte enbart grundar sig på slutsatser från den behandlande läkaren.

Finansinspektionen kan själva i sin rapport Skadereglering vid personskada konsta­tera att försäkringsbolagen kvalitetsgranskar sina skadeärenden men att det saknas en oberoende granskning. I syfte att kvalitetssäkra och öka förtroendet för den medicinska rådgivningen bör detta därför stå under särskild tillsyn och omfatta kriterier för hur och på vilka grunder läkare väljs, krav på rätt och tillräcklig läkarkompetens samt frågor om intressekonflikter. I ett sådant tillsynsuppdrag bör det även ses över om de medicinska bedömningarna är väl utförda, objektiva, enhetliga och utförda utifrån korrekta under­lag.

För att säkerställa förtroendeingivande och grundläggande kvalitet för den medi­cinska rådgivningen inom försäkringsbolagen bör tillsyn på detta område vara återkom­mande, och för att kunna genomföra detta behövs också medicinska kunskaper. Då detta idag saknas bör ett sådant uppdrag ges till Finansinspektionen. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)