Ett tydligt tjänstemannaansvar

Motion 2019/20:2233 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa ett tydligt tjänstemannaansvar enligt tillkännagivandet från 2018 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har genom ett tillkännagivande och beslut den 18 april 2018 uppmanat reger­ingen att utöka straffansvaret för tjänstefel (KU37).

Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltning­en skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna be­straffas.

Det är inte rimligt att utredningar ska få ta hur lång tid som helst. Riksdagen har tagit beslut om ett tillkännagivande och förväntar sig att regeringen ska leverera ett förslag på ändringar enligt tillkännagivandet. Detta arbete bör vara klart och genomfört senast under 2020.

För att ytterligare trycka på i denna viktiga fråga behöver riksdagen därför sätta upp en tydlig tidsgräns för leverans, och därför måste regeringen skyndsamt införa ett tydligt tjänstemannaansvar enligt tillkännagivandet från år 2018.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)