Åtgärder för fler bostäder

Motion 2019/20:2215 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för ökat bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen förändrade strandskyddsreglerna flera gånger under tiden vid reger­ingsmakten. Tanken var att öka både bostadsbyggandet och det kommunala och regio­nala självbestämmandet. Men effekterna blev inte lika goda som förhoppningarna var. Det är allmänt känt hur bostadsbristen är utbredd över hela vårt land och regeringen har sagt att bostadskrisen ska prioriteras, något som givetvis är starkt behövligt.

Bostadsbristen försvårar livet för den som vill skaffa sitt första boende och testa vingarna i vuxenlivet och den försvårar familjebildande och för de äldre som kanske vill flytta till något mindre. Oavsett var man befinner sig i landet så finns det människor i olika stadier i livet som drabbas. Framför allt hamnar de som har det sämst ställt mellan stolarna.

De personer som inte kan köpa sig en bostad hamnar i en ond cirkel av andrahands­kontrakt med långa pendlingsavstånd till sådant som jobb och förskola.

Samhället förlorar på att det byggs för lite och det hela hjälps knappast av att Sveriges befolkning växer mycket snabbare än förr. År 2026 beräknas folkmängden ha ökat med hela 1miljon.

Vi måste hitta fler åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Regelkrånglet måste min­ska; sparad tid är sparade pengar i bostadsbyggarprocessen.

I samtal med bostadsföretag är tillgången på mark liksom en snabbare process från första spadtaget till inflyttning några av de viktigaste åtgärder som nämns. Dessutom krävs bättre koordinering av infrastruktur och bostäder samt en minskning av kommu­nala särregler som förhindrar stordriftsfördelar och därmed sänkta byggkostnader.

En ytterligare åtgärd är att tillåta ökat bostadsbyggande i sjönära lägen på lands­bygden. Dagens avloppslösningar underlättar för sjönära bebyggelse och minskar påverkan ur ett miljöperspektiv. Exempelvis har Flens kommun över 200 vattendrag. Det är en stor fantastisk tillgång men strandskyddet verkar hindrande för miljömässigt hållbar byggnation och därmed en behövlig inflyttning av skattebetalare.

För att motverka att förvärra bostadskrisen bör regeringen utreda kommunernas möjligheter till utökade dispenser för landsbygdsutveckling avseende bostadsbyggande i sjönära lägen.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)