Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen

Motion 2019/20:2211 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppföljning och utvärdering avseende tillämpningen av reglerna om kassaregister i skatteförfarandelagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bakgrunden är att den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste sedan den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Lagstiftningen som infördes 2010  har utvecklats dels via ändringar i lagstiftningen, bl.a. för att inkludera torg- och marknadsförsäljning dels via tolkning och praxis. Det har visat sig att det bl.a. finns problem i tolkningen av lagstiftningen. Det behövs därför att lagen följs upp och att en utvärdering göres.

Ett antal företagare inom torg- och marknadshandel har praktiska problem med tillförlitlighet och kvalitetssäkring av kassaregister för utomhusbruk. En utvärdering bör göras av de faktiska konsekvenserna av kassaregisterskyldigheten.

Lotta Finstorp (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)