Fler naturvetare behövs

Motion 2019/20:2203 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetens fältstationer bör vara öppna och tillgängliga för studiebesök av elever på gymnasieskolornas naturvetarprogram och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017 framgår att fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Rapporten ligger till grund för Sacos Framtidsutsikter. Arbetsmarknadsläget för naturvetare har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016.

Inom allt fler områden behövs naturvetare och inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Anledningen är att satsningar mot ett mer hållbart samhälle kräver framförallt denna kompetens.

Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur.

Det är positivt att efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens ökar och för att möta det ökade behovet behöver fler elever välja det naturvetenskapliga programmet behövs liksom fler naturvetare med en bred akademisk utbildning. Därför är det av största vikt att gymnasieelever får kunskap om vad en akademisk utbildning inom naturvetarområdet, kan innebära på arbetsmarknaden.

Därför blir det problematiskt när Stockholms universitets fältstation Askölabratoriet inte tar emot gymnasieelever som vill göra studiebesök eller gymnasieskolor som vill förlägga en kurs där. Det gör däremot Göteborgs universitet på Kristineberg och även Karolinska institutet.

Prins Wilhelmgymnasiet i Flen är en av de skolor som åker med naturvetareleverna till Kristineberg. Men om Mälardalens gymnasister hade möjlighet att besöka och förlägga kurser på Askölaboratoriet, skulle tid och pengar sparas.

Universiteten bör bli lika öppna med att informera om sin verksamhet till blivande studenter. Detta med tanke på att riksdagen särskilt har uttalat vikten av att öka rekryteringen till naturvetenskapliga utbildningar!

Lotta Finstorp (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)