Fler naturvetare behövs

Motion 2019/20:2203 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetens fältstationer bör vara öppna och tillgängliga för studiebesök av elever på gymnasieskolornas naturvetarprogram och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017 framgår att fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Rapporten ligger till grund för Sacos Framtidsutsikter. Arbetsmarknadsläget för naturvetare har förbätt­rats ytterligare jämfört med prognosen 2016.

Inom allt fler områden behövs naturvetare och inom vissa naturvetenskapliga om­råden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Anledningen är att sats­ningar mot ett mer hållbart samhälle kräver framförallt denna kompetens.

Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompe­tenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på natur­resurser, säkerhet och infrastruktur.

Det är positivt att efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens ökar och för att möta det ökade behovet behöver fler elever välja det naturvetenskapliga programmet. Det behövs även fler naturvetare med en bred akademisk utbildning. Därför är det av största vikt att gymnasieelever får kunskap om vad en akademisk utbildning inom naturvetar­området kan innebära på arbetsmarknaden.

Därför blir det problematiskt när Stockholms universitets fältstation Askölabratoriet inte tar emot gymnasieelever som vill göra studiebesök eller gymnasieskolor som vill förlägga en kurs där. Det gör däremot Göteborgs universitet på Kristineberg och även Karolinska institutet.

Prins Wilhelmgymnasiet i Flen är en av de skolor som åker med naturvetareleverna till Kristineberg. Men om Mälardalens gymnasister hade möjlighet att besöka och för­lägga kurser på Askölaboratoriet skulle tid och pengar sparas.

Universiteten bör bli lika öppna med att informera om sin verksamhet till blivande studenter. Detta med tanke på att riksdagen särskilt har uttalat vikten av att öka rekry­teringen till naturvetenskapliga utbildningar!

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)