Hästföretagares villkor

Motion 2019/20:2193 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för hästnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Hästnäringen i siffror, en websida som är resultatet av ett flerårigt utvecklings-och forskningsprojekt mellan ett flertal aktörer inom hästnäringen. Det finns 355 500 hästar i Sverige och cirka 17 000 sysselsatta helårsarbetare inom näringen.

Ridsporten är en av landets mest populära sporter och på ridskolorna skapas kunskapsutveckling, vänskapsband och ledare. Sysselsättning och tillväxt sprids till resten av samhället. Hästnäringen behöver bland annat transporter, hovslagare, veterinärer, stall och grimmor. Något som innebär många jobb och som omsätter 24 mdkr per år.

Utvecklingsmöjligheterna för hästnäringen är dock starkt beroende av goda förutsättningar för företagare i allmänhet. Det krävs minskat regelkrångel och skattenivåer som ger incitament att våga fortsätta in i framtiden. För att fler ska komma in i arbete och bort från utanförskap behövs företagens vilja att anställa.

Inte sällan ifrågasätts sidoinkomster för hästföretagen av Skatteverket. Det är vanligt inom avelsverksamhet att de återkommande förlusterna ifrågasätts men det tar självklart ett antal år innan avelsverksamhet ger avkastning. Ett exempel är ett företag i Uppsala som bedriver kenneluppfödning samt hunddagis i Uppsala. De började avla hästar och fick besked av Skatteverket att affärsmässigheten i verksamheten underkändes. Hästavel är en hobbyverksamhet, slog Skattemyndigheten fast, och därmed upptaxeras företaget med hundratusentals kronor. Detta trots att verksamheten är ytterst professionell och snabbt har gått med vinst.

Sverige behöver fler entreprenörer! Och om fler ska våga ta sig an den utmaning som entreprenörslivet innebär måste regler givetvis följas men krånglet stoppas. Därför krävs en rejäl översyn av regelkrånglet inom hästnäringen.

Lotta Finstorp (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)