Sanktioner när bilar överges på ett trafikfarligt sätt

Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utfärda sanktioner för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag är det ett utbrett problem att bilar överges vid vägrenar, på parkeringsplatser eller i diken under mycket lång tid. I Södermanland finns flertalet ökända ställen där trafik­säkerheten försämras kraftigt för att vissa överger sina bilar längs vägrenen. Det är inte enbart en trafikfara utan också ett miljöproblem.

Enligt Håll Sverige rent är det inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller förvara den så att den utgör en risk för miljö eller hälsa. Förutom att skrotbilen är nedskräpning kan den också betraktas som farligt avfall.

Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälso­skadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver och oljor. Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig.

I Frankrike får bilägare böta om de överger sin bil vid en vägkant. För att få bukt med det trafikfarliga problemet bör liknande åtgärder ses över i Sverige. Det finns ofta riktiga parkeringsplatser att tillgå och om så inte är fallet är lösningen ändå inte att blockera framkomligheten och försämra trafiksäkerheten för alla andra som färdas på vägarna.


Med anledning av ovanstående vill jag därför att riksdagen ska se över möjligheten att utfärda böter för fordon som överges vid vägrenar, parkeringsplatser eller diken.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)