Strategi för läkemedelsberedskap vid krissituationer och krig

Motion 2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram och implementera en strategi för läkemedelsberedskap vid kris och krig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en rapport från Riksrevisionen (RiR 2018:6) finns en genomgång av budget­propositioner, lagar, utredningar och myndighetsdokument som har med krisberedskap och läkemedelsförsörjning att göra och myndigheten har därigenom konstaterat att regeringen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att det ska finnas en ordentlig beredskap gällande läkemedelsförsörjning vid kris eller krig.

Det finns således inte någon egentlig beredskap och inte heller någon strategi för beredskap avseende läkemedelsförsörjning vid en kris eller ett krig. Dessutom finns det i dag ingen specifik aktör inom försörjningskedjan av läkemedel som har krav på sig att ta hänsyn till läkemedelstillgång just ur ett beredskapsperspektiv. Istället är det upp till var och en som har behov av medicinering att själva hålla ett lager hemma.

Sverige har tidigare haft stora beredskapslager med bland annat läkemedel i händelse av en större kris. Under kalla kriget fanns beredskapslager för hälso- och sjukvården men Sverige avyttrade beredskapslagren för 20 år sedan. Sådana lager finns således inte längre. Sverige är ett litet land som är importberoende, och stängda gränser vid krig eller kris skulle innebära att läkemedel snabbt skulle sina. Då varken sjukhus eller apotek har någon större lagerhållning kan livsviktiga mediciner ta slut på bara några dagar.

En utredning (dir. 2018:77) har visserligen tillsatts. Den syftar åt att bland annat se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020 och därefter beredas. Det är inte rimligt att Sverige saknar en strategi för läkemedelsberedskap; regeringen bör därför skyndsamt agera så att en ny strategi gällande läkemedelsberedskap tas fram och implementeras.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)