Flaggbränning

Motion 2019/20:2169 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagstiftningen avseende flaggbränning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges flagga tillhör oss alla. Att avsiktligt sätta eld på flaggan är inte i sig straffbart trots att det av många uppfattas som djupt kränkande och ett hån emot landet. I Sverige finns bestämmelser lagstadgade i lag om Sveriges flagga.

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter.......Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken. Lag (1994:697).

I dag skyddas flaggan enbart genom lagen om förargelseväckande beteende. Det är att inte fullt ut ta flaggans betydelse som symbol på allvar. Med tanke på att brännandet av vår flagga upplevs som en grov kränkning, bör den svenska lagstiftningen ses över.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)