Gör det möjligt att använda AML i Sverige

Motion 2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt överväga att göra det möjligt att använda AML i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man befinner sig i nöd är det för många givet att ringa nödnumret 112. Ofta handlar de första meningarna om att fastställa position – något som inte alltid är enkelt. Opera­törer kan förvisso avgöra var i ett område en telefon befinner sig genom så kallad trian­gulering, men det är en trubbig metod. En mer modern lösning är AML (advanced mobile location), som per automatik kan skicka en position till en operatör när man ringer nödnumret. Denna metod har mer än 1000 gånger högre träffsäkerhet än traditionell triangulering.

EENA, den europeiska nödnummerorganisationen, har uppmanat telefontillverkare att implementera standarden AML. Flera av världens största telefontillverkare har redan gjort så. Men i Sverige har det ringa betydelse då svensk lagstiftning inte tillåter att SOS Alarm implementerar tekniken. Detta kan i värsta fall ha lett till, och leda till, att människor i nöd inte får den hjälp de behöver.

Det bör beaktas att lagstiftning som rör datautbyte om potentiellt hemliga uppgifter inte bör ske lättvindigt, och det kan finnas välmotiverade hinder i svensk lag som omöjliggör AML. I utredningen En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser (SOU 2018:28) framgår det inte legat i dess uppdrag att utreda möjligheterna att använda AML-tekniken, men att utredningen vill betona vikten av att arbetet för att dra nytta av tekniken påskyndas. En utredning för att se över risker och potentiella vinster med det nya moderna AML-systemet bör däremot kunna tillsättas och genomföras. Inte minst då det är ett kostnadseffektivt och träffsäkert sätt att under­lätta för människor som är i nöd – som i förlängningen skulle kunna rädda liv.

Moderaterna har dessutom fått till ett tillkännagivande till regeringen om att den så fort som möjligt bör se över möjligheterna att ge samhällets alarmeringstjänst tillåtelse att positionera hjälpsökandes mobiltelefoner automatiskt.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)