Ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän

Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga dubbelspår på järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är avgörande med en god infrastruktur mellan Sverige och Norge som är varandras viktigaste exportmarknader. Bra transportförbindelser mellan länderna underlättar för både godstransporter och pendlande mellan länderna. Särskilt viktiga är förbindelserna mellan Göteborg, Bohuslän och Oslo. Inte minst då Norges största hamn är just Göteborgs hamn.

En mycket betydande del av Norges export och import går i dag med lastbil längs E6:an, ofta till och från Göteborgs hamn. För Göteborgs hamns möjlighet att utvecklas, vilket är av strategisk betydelse för Västsverige såväl som hela Sverige, är förbättrade järnvägsförbindelser mellan Göteborg och Oslo av stor betydelse. Därtill är den omfattande lastbilstrafiken på E6:an genom Bohuslän och in i Norge problematisk ur trafiksäkerhets- och miljöperspektiv. Trafiken över Svinesundsbron är idag mycket omfattande, och dess volym är till och med större än trafiken på Öresundsbron.

Existerande tågförbindelse mellan Göteborg och Oslo är därmed undermålig avseende både gods- och persontrafik. Transporttiden för gods på sträckan är ungefär dubbelt så lång med tåg jämfört med lastbil. Även vad gäller persontrafiken är tåget något långsammare än både bil och buss mellan Göteborg och Oslo. Det är därför inte förvånande att järnvägens andel av transporterna för såväl personer som gods är klart mindre än vägtrafikens. Det är resultatet av att existerande järnvägsförbindelse GöteborgOslo inte lever upp till näringslivets och invånarnas krav och efterfrågan. Det skulle också ha en mycket stor betydelse för Bohusläns näringsliv och de orter som ligger utefter banan.

Dessvärre underskattas ofta betydelsen och effekterna av god infrastruktur och en tillfredsställande järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo och vidare ned till kontinenten. Det finns ett stort intresse från Norges sida att förbättra järnvägsför­bindelsen mellan Oslo och Göteborg. Den norska regeringen tillsatte exempelvis en utredning för några år sedan för att få fram realistiska förslag för en förbättring av järn­vägssträckan. Man har även tidigare visat intresse för att vara beredd att ansvara för delar av ekonomin.

I Oslo–Göteborgsregionen finns en befolkning på omkring 3 miljoner människor och ett varierande näringsliv med många framgångsrika företag. Här finns en stor tillväxt­potential som dessvärre hämmas av den undermåliga järnvägsinfrastrukturen.

Om järnvägstrafiken på sträckan ska öka behöver restiden kortas ordentligt, har norska Jernbaneverket och Trafikverket konstaterat i en rapport. Således krävs en utbyggnad till dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. I sammanhanget är det därför förvånande att planeringen för utbyggda järnvägsförbindelser mellan Göteborg och Oslo inte har kommit längre.

Således behöver en förstudie omgående genomföras om dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän. I ett sådant utredningsarbete bör möjlig­heterna till både privat och offentlig finansiering studeras. En annan aspekt i samman­hanget är behovet av samhällsekonomiska beräkningar. Handelskammaren i Göteborg har tagit fram en studie som visar att projektet är en av de mest lönsamma infrastruktur­investeringar vi kan göra i Sverige.

Med anledning av ovanstående finns det all anledning att göra en översyn för att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)