Privata arbetsförmedlingar

Motion 2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att öppna, utöka och utveckla privata arbetsförmedlingar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jobben är Moderaternas viktigaste fråga. Under alliansregeringens tid mellan 2006 och 2014 fick cirka 340000 fler människor ett jobb att gå till. Vi lyckades, tack vare vår ansvarsfulla arbetsmarknadspolitik, lyfta människor ur ett utanförskap och in i ett sammanhang. Ett sammanhang som betyder lön, socialt umgänge och frihet. Till­sammans skapade vi mer resurser till allt det som är vårt gemensamma i samhället. Då växer ekonomin och Sverige blir starkare.

Dock, innan Alliansen tillträdde regeringsmakten år 2006, försörjdes en av fem av staten genom sjukpenning, förtidspension, akassa, ersättning för arbetsmarknadsåtgärd eller socialbidrag. Nu ser utmaningarna annorlunda ut och vi ser nu hur en helt ny typ av utanförskap växer fram. Ett utanförskap som drabbar utrikes födda och unga med svag utbildning särskilt hårt när de inte ges möjlighet till jobb. Det nya utanförskapet hindrar människors frihet och skapar otrygghet i vårt samhälle.

Vid sidan av fortsatta investeringar för fler jobb måste även förmedlandet av jobb ses över. Arbetsförmedlingen är och har varit Sveriges största förmedlare av arbete även om det gångna året har inneburit starten på en förändringsprocess. Dess uppdrag är och har varit att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb – att få till en bra matchning mellan sökande och arbetsgivare. Trots denna möjlighet att anställa har många av företagen i Sverige istället valt att rekrytera via andra kanaler än Arbetsförmedlingen.

Detta har troligen berott på en allt sämre förmåga från myndigheten att leva upp till sitt uppdrag. De senaste åren har siffrorna visat på en allt sämre matchning och en större ineffektivitet. Kritiken har varit hård och bla samtliga borgerliga partier har pekat på rimligheten med neddragna resurser.

Idag är Arbetsförmedlingen inne i en stor förändringsprocess. Arbetsförmedlingen är inte en optimal aktör med tillräckligt goda resultat. I och med M/KD-budgeten läggs nu ett antal av Arbetsförmedlingens kontor ned och möjligheten för andra, mer effektiva aktörer skall öka.

Alla sätt som kan underlätta en bättre matchning mellan sökande och arbetsgivare måste uppmuntras ytterligare. Det finns redan flera kreativa entreprenörer och driv­krafter ute i samhället för att detta ska kunna förverkligas. Men tyvärr finns det fort­farande lagar och regler som sätter hinder för denna sorts idérikedom som skulle kunna förkorta tiden i arbetslöshet och utanförskap.

Till exempel i Storbritannien har de privata arbetsförmedlarna visat sig vara mycket effektiva när det gäller att hitta jobb åt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Även i Australien finns det numera bara privata aktörer i ett etablerat valfrihetssystem.

Vi behöver ta fler offensiva steg för att få till en väl fungerande matchning på arbets­marknaden. Att möjliggöra valfrihet innebär en stor vinst för den enskilda arbetssökan­den men även för de företag som söker medarbetare. Därför bör regeringen se över hur fler privata arbetsförmedlingar kan bidra till att fler får jobb i Sverige.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)