Svenska kraftnät

Motion 2019/20:2140 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)

av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska kraftnät bör se över möjligheten att skaffa sig egen personal eller tillse att kompetensen finns i landet för underhåll, tillsyn och investeringar av sina anläggningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Privatiseringen och fragmentiseringen av energisystemet har skapat en osäkerhet kring vilka aktörer som kan ta ett övergripande ansvar i en krissituation. Före avregleringen såg staten genom Vattenfall till att det producerades mer el än vad som behövdes. Sverige skulle ha en reservkapacitet i händelse av kris. När produktionen styckades upp och elen fick ett marknadspris blev det inte längre lönsamt att upprätthålla kraftverk för att garantera en reservkapacitet. För att ändå upprätthålla en viss säkerhetsmarginal antogs en reglering som ålägger det statliga affärsverket, Svenska kraftnät (SVK), att upphandla en viss reservkapacitet. Det är dock långt ifrån säkert att den upphandlade reservkapa­citeten kommer att räcka i händelse av kris i Sverige, och en översyn av reservkraften bör därför genomföras.

Svenska kraftnät har också ett ansvar för stamnäten i Sverige och därmed en nyckelroll när det gäller överföringskapaciteten mellan landets norra och södra delar. Vidare står stamnätet inför omfattande investeringar framöver som kräver kunnig personal. Svenska kraftnät har idag ingen egen personal som utför underhåll och investeringar av deras egna anläggningar utan är beroende av upphandlade entrepre­nörer. Vid krislägen blir därför Svenska kraftnät oerhört sårbart då de hamnat i ett beroende av utländska entreprenörer och företag vilket skulle kunna hota Sveriges säkerhet. För att kunna garantera välfungerande elförsörjning även i händelse av kris bör Svenska kraftnät se över möjligheten att skaffa sig egen personal eller tillse att kompetensen finns i landet för underhåll, tillsyn och investeringar av deras anläggningar.

Teres Lindberg (S)

Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)