Översyn av hållbarhetsredovisningslagen

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid kommande översyn av hållbarhetsredovisningslagen se över möjligheten att ta bort undantaget i 6kap. 10§ femte stycket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hållbarhetsredovisningslagen omfattar redan idag över 1500 företag som omfattar ca 45% av alla anställda i samhället. Dock påpekar Agenda 2030-delegationen att det krävs ytterligare insatser på området för att fler företag ska arbeta strukturerat med hållbarhet.

Agenda 2030-delegationen gör vidare bedömningen att regeringen bör ha en fortsatt dialog med samhällets aktörer om huruvida det finns skäl att införa krav på utökad hållbarhetsrapportering.

Detta är ett bra förslag som nu är under utredning men vi ser också att det finns ytterligare ett perspektiv som bör ses närmare på vid en eventuell lagändring och detta gäller dotterbolags ansvar. Idag har nämligen alla dotterbolag i koncernstrukturer möjlighet att frångå lagstiftningen för att moderbolaget rapporterar, vilket i sin tur ofta innebär att lagstiftningens intentioner inte förverkligas. Kraven gäller inte ett företag som är dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhets­rapport för koncernen.

Om målet är att samtliga stora bolag utifrån lagstiftningens definition ska hållbar­hetsredovisa för att få igång och öka deras hållbarhetsarbete, så bör inte detta undantag finnas.

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)