Ettårig polisutbildning för akademiker

Motion 2019/20:2115 av Helena Gellerman (L)

av Helena Gellerman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en kortare polisutbildning för akademiker med minst treårig relevant utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det ökande grova våldet på olika platser i Sverige har gjort att den upplevda otrygg­heten ökat. Samhällskontraktet bygger på att medborgarna har förtroende för att polisen och rättsväsendet kan utreda och lösa såväl mindre brott som den grova, organiserade brottligheten. Hela rättsväsendet behöver därför stärkas, inte minst polisen.

En grundpelare är att det finns tillräckligt många poliser som kan ägna sig åt grunden i yrket, att bekämpa brott. En rad olika åtgärder prövas för att öka antalet tillgängliga poliser. Bättre löner och arbetsförhållanden ska öka attraktiviteten i yrket och därmed öka antalet sökande till polisutbildningarna samt minska antalet poliser som väljer att lämna yrket. Ambitionen är dock hög och antalet platser på polisutbildning­arna har svårt för att fylla det behov som finns inom poliskåren det närmaste decenniet.

För att ytterligare öka antalet poliser i samhället bör personer med en längre, minst tre-årig, relevant akademisk utbildning beredas möjlighet att komplettera sin utbildning med en kortare, kanske ettårig, polisutbildning. Liknande möjligheter finns bland annat inom läraryrket, där personer med akademisk ämnesutbildning kan gå en ettårig pedago­gisk utbildning för att få lärarbehörighet. Dagens polisutbildning är 2,5 år och för en yrkesaktiv person kan 2,5 års ytterligare utbildning verka avskräckande, speciellt om man har en relevant utbildning i grunden. Med en kortare polisutbildning skulle steget att byta yrkeskarriär till polisen underlättas.

Grundkraven för att söka till polisutbildningen skulle kvarstå som idag. Övriga krav på relevant akademisk utbildning samt vilka moment som skulle ingå i den kortare polisutbildningen behöver utredas.

En kortare polisutbildning skulle kunna vara en pusselbit i att öka antalet personer som söker sig till polisyrket och därmed stärker polisväsendet. Det skulle öka möjlig­heterna för samhället att undersöka och beivra brott och därmed vidmakthålla samhälls­kontraktet.

Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)