Inrätta ett nationellt säkerhetsråd

Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ansvaret för den nationella säkerheten bör ligga hos statsministern och inte som idag diffust utspritt på olika departement.

Flera länder, bl.a. Storbritannien, har ett så kallat nationellt säkerhetsråd. Sverige har aldrig haft något liknande. Följden har varit att det saknas en nationellt övergripande styrning och inriktning vid uppkomna kriser. Det kan handla om såväl bränder, tsunamin eller terrorism. Detta kan sägas ligga inom ramen för återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Syftet med att införa ett nationellt säkerhetsråd är strategisk, dvs. Sverige ska inte reagera på redan uppkomna kriser utan agera adekvat innan krisen uppstår och därmed avvärja den.

Ett nationellt säkerhetsråd ska bestå av relevanta regeringsmedlemmar och kvalifi­cerade myndighetsrepresentanter. Målet är att det nationella säkerhetsrådet ska ge kvalificerade råd till regeringen angående säkerhetshot ur ett brett perspektiv för att få till stånd ett departements och myndighetsövergripande för att få till stånd en proaktiv respons mot de säkerhetshot som är på agendan.

Det nationella säkerhetsrådet ska sammanträda regelbundet och vid påkallat behov.

Maria Nilsson (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)