Förbjud regioner att ge planerad sjukvård till den som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2019/20:2107 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en lagstiftning som förbjuder kommuner och regioner att utbetala försörjningsstöd till personer som befinner sig illegalt i Sverige och som förbjuder regioner att ge planerad sjukvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av Sveriges 21 regioner har sex (Östergötland, Västernorrland, Gävleborg, Sörmland, Västmanland och Västerbotten) valt att ge utökad vård till vuxna asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet, enligt riksdagens utredningstjänst. Omfattningen av vilken vård som erbjuds är i princip densamma, det vill säga att vård ges i enlighet med vad som gäller för folkbokförda i regionen, men den skiljer sig något avseende till exempel åldersgränser och om utökad tillgång till tandvård ges eller inte.

Kostnaden för den planerade vården för personer som befinner sig illegalt i Sverige är oklar. Sedan 2017 redovisar SKL uppgifter om kostnader för personer som vistas i landet utan tillstånd och som söker vård i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. SKL framhåller att det finns stora brister i statistiken och att uppgifterna därför ska tolkas med stor försiktighet. I rapporten extrapolerar SKL dessa till hela landet och får då fram att kostnaden för 2016 var cirka 193 miljoner kronor och för 2017 cirka 222 miljoner kronor, sålunda en ökning jämfört med tidigare år. Regionerna erhåller statsbidrag för vårdkostnaderna för denna grupp. Statsbidraget ingår sedan 2015 i det generella statsbidraget till kommuner och regioner. Bidraget om totalt 300 miljoner kronor per år fördelas utifrån hur många bosatta det finns inom regionernas upptagningsområden och inte utifrån antal besök.

I Region Sörmland får asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet som fyllt 18 år hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för personer som är folkbokförda i Sörmland. Detsamma gäller för Region Västmanland och för Region Västerbotten (i Västerbotten är tandvård gratis till och med det år patienten fyller 23 år). I Region Östergötland har asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd som fyllt 20 år rätt till fullständig vård på samma villkor som svenska medborgare. Personer under 20 år har i Östergötland rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som folkbokförda barn. Personer som fyllt 18 år har rätt till tandvård som inte kan anstå (det vill säga i enlighet med lagstiftningen). I Region Gävleborg ges utöver vad lagen stipulerar tillgång till planerad vård (inklusive tandvård) för de aktuella grupperna. Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

I Region Västernorrland har asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd som fyllt 18 år rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda i Västernorrlands län. Personer under 20 år har rätt till gratis sjukvård. Personer som fyllt 18 år har rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå (det vill säga i enlighet med vad lagen föreskriver).

Det kan anses stötande att regioner överprövar den svenska migrationspolitiken genom att man ger personer som befinner sig illegalt i Sverige planerad vård. Vård som inte kan anstå är självklart att man måste ge, men planerad vård och planerad tandvård är att överpröva den svenska migrationspolitiken. Även kommuner som ger försörjningsstöd till personer som befinner sig illegalt i Sverige överprövar den svenska migrationspolitiken.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)