Statlig närvarogaranti

Motion 2019/20:2099 av Mikael Dahlqvist (S)

av Mikael Dahlqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda förutsättningarna för statlig verksamhet i Sveriges alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stad- och landsfrågan har blivit alltmer het och aktuell. Grunden till det är den snabba urbanisering som sker i Sverige, en utveckling som är mer påtaglig här än i många andra länder i Europa. Sverige är ett av de länder i Europa där urbaniseringen har gått snabbast.

Det finns många förklaringar till flyttströmmar, såsom tillgång till jobb, högre utbildning, kultur och nöjen men även känslan av trygghet. Men även tillgången på jobb och service i kommunerna spelar stor roll.

Under många år har våra statliga verk och myndigheter centraliserats i en snabb takt, inte enbart till Stockholm utan till andra större städer på bekostnad av de mindre orterna.

Ser man till Värmlands del har det förvunnit ca 1000 statliga jobb, ett av de länen som har förlorat flest statliga arbeten.

En differentierad arbetsmarknad är oerhört viktig för att kunna attrahera många arbetssökande och även möjliggöra för par att kunna få jobb. När jobben och servicen minskar blir det ännu svårare att attrahera ny arbetskraft till befintlig basindustri. Om man tar min hemkommun Hagfors som exempel har flera statliga verk och myndigheter förvunnit. Snart försvinner också Arbetsförmedlingen i samband med den nya organisationen. Ser man till dessa orter med en stark basindustri som bidrar i allra högsta grad till vårt välstånd. Där det nu blir allt svårare att få tag på adekvat arbetskraft eftersom det är svårt att få jobb för den andra partnern, och service och trygghet upplevs som svag. Denna verklighet finns i många mindre kommuner i Värmland och i övriga Sverige.

Nu har den S-ledda regeringen fört upp regionalpolitiken på agendan och agerar kraftfullt med genomförd utlokalisering av myndighet och jobb. Även nätet av statliga servicekontor växer. Men även andra ekonomiska incitament skapas som lägre skatt och ett mer rättvist utjämningssystem.

Men det behövs mer insatser och framför allt måste staten vara närvarande i alla Sveriges kommuner. Fler av de statliga jobben måste skapas de mindre orterna framöver med beaktande av hur den geografiska lokaliseringen ser ut. Under många år har myndigheter organiserats utifrån myndigheternas behov, vilket har medfört att man inte har sett till helheten ur ett regionalpolitiskt perspektiv.

Sammanfattningsvis så behöver glesbygdskommuner och landsbygden vissa grund­läggande förutsättningar för att bo och verka på orten. Det är statens uppgift att se till att det finns tillgång till en grundläggande service runt om i Sverige. Där spelar statens verksamheter en viktig roll för jobbskapande, service och kompetensutveckling för kommunen. Dessutom är jag övertygad om att det finns nationalekonomiska vinster att hämta genom lägre lokalkostnader och ett generellt lägre löneläge hos medarbetarna.

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)