Omläggning av Sveriges Israelpolitik

Motion 2019/20:2086 av Maria Nilsson och Joar Forssell (båda L)

av Maria Nilsson och Joar Forssell (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omläggning av den svenska Israelpolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges relation med Israel, mellanösterns enda demokrati är för tillfället bottenfrusen. Detta är framför allt en konsekvens av den förra regeringens erkännande av Palestina. Genom detta har Sverige också förlorat möjligheten att spela någon som helst roll i fredsprocessen mellan Israel och Palestina. En roll som både kräver försvar av Israels rätt att försvara sig samtidigt som den också kräver ett fördömande av israelisk bosättningspolitik.

Det finns ett antal delar som behöver revideras och förändras i Sveriges Israelpolitik. Här lyfter vi fram två aspekter:

Omdefiniering av flyktingstatus

Statusen som palestinsk flykting är unik, den är den enda flyktinggrupp som hanteras inom ett eget flyktingorgan, UNRWA. Konsekvensen av FN:s särlösning för just palestinska flyktingar är att statusen som flykting i praktiken går i arv, det gör att de som föds i ett flyktingläger idag kan utgöra tredje eller fjärde generationens flykting. Detta är ett ohållbart sätt att hantera den rådande situationen. UNRWA:s särställning gör även att levnadsvillkoren för palestinska flyktingar permanentas i flyktingläger istället för att dessa flyktingar integreras i de länder där de befinner sig. Över femtio år har gått sedan kriget bröt ut, det är därför orimligt att palestinska flyktingar inte integreras utan hålls utanför de samhällen där de nu bor genom att förvägras medborgarskap som i exempelvis Libanon.  Vi vill se att UNRWA avvecklas och att de palestinska flyktingarna överförs in i UNHCR:s uppdrag och likställs med alla andra flyktingar. Vi vill också se att Sverige blir drivande internationellt för att palestinska flyktingar som är bosatta i andra länder ska få möjlighet att få medborgarskap i dessa länder.

Omläggning av bistånd

Sverige är idag en av de största bidragsgivarna till Palestina. Därtill kommer stora summor som ges till palestinska flyktingar som finns utanför de palestinska områdena, företrädesvis i grannländerna Libanon och Jordanien. Liberalerna är i grunden positiva till att ge bistånd, men idag finns stora strukturproblem som vi vill åtgärda.

Vi vill se att Sverige inför en garanti på allt utbetalat bistånd som berör Palestina och palestinska flyktingar inte går till att finansiera terrorism, islamism, antisemitism eller andra antidemokratiska aktiviteter. Idag finns inte någon sådan garanti, det gör att svenskt bistånd framförallt indirekt kan bidra till en förvärrad situation i regionen.

Maria Nilsson (L)

Joar Forssell (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)