Kunna vara jägare, oavsett funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2085 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att förbättra möjligheten att använda terrängfordon för jägare med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberal funktionsrättspolitik handlar om att riva hinder, så att varje människa kan forma sitt eget liv. God tillgänglighet gör att en funktionsnedsättning inte behöver vara ett hinder, men för jägare med funktionsnedsättning krävs idag tidskrävande planering och pappersarbete för dispensansökan, innan jägaren får använda motordrivet fordon vid jakt och kunna ta sig ut i terrängen tillsammans med resten av jaktlaget. Det är vår bestämda uppfattning att sådant ansökningsarbete måste vara väl avvägt och inte får belasta jägaren eller våra gemensamma resurser mer än nödvändigt.

Till att börja med ser vi ingen anledning till att länsstyrelsen gång på gång ska bedöma behovet av dispens för samma person, men idag utfärdar länsstyrelserna olika områdesbegränsningar i jägarnas dispenser från terrängkörningslagen, jaktförordningen och jaktlagen. Vissa länsstyrelser utfärdar dispens för hela det aktuella länet, medan en dispens i andra län gäller enbart viss jaktmark. Det finns ingen möjlighet till generell dispens i hela Sverige. Detta innebär att en jägare som bjuds in med sitt jaktlag att jaga på jaktmarken intill den vanliga kan behöva söka en ny dispens, om det ens finns framförhållning nog i inbjudan att vänta de upp till sex veckor en dispensansökan kan kräva. Detta är orimligt. Systemet är dessutom kostsamt och tidskrävande för offentlig sektor, som med fördel skulle kunna ägna mer tid och pengar åt andra ärenden.

Vi vill ha ett samhälle tillgängligt för alla, där skattemedel används med försiktighet. Vi föreslår därför att regeringen överväger dels att länsstyrelsens dispenser för jakt med motordrivet fordon ska gälla i minst fem år och utfärdas för jakt i hela Sverige, dels att en moderniserad terrängkörningslagstiftning genom generella undantag förbättrar möjligheterna för jägare med funktionsnedsättning.

Lina Nordquist (L)

Bengt Eliasson (L)

Joar Forssell (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)