Järnvägen som ett arbetsmarknadsverktyg

Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka godstransporternas och de regionala pendlingstransporternas betydelse vid prioritering av järnvägsinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen i Sveriges kommuner haltar. De kommuner som befinner sig i närheten av tillväxtnav klarar sig bättre men växer samtidigt i snabbare takt än det ibland är önskvärt. Samtidigt befinner sig andra kommuner längre bort från dessa tillväxtnav, vilket skapar brist på arbete och en ökad utflyttning.

Det finns dock exempel på att det går att förstora arbetsmarknadsregionerna med hjälp av goda kommunikationer. Effekterna är både att fler får tillgång till tillväxtnavets arbetsmarknad och att fler vill bosätta sig utanför tillväxtnavet. Det skapar utveckling för båda parter och blir dessutom en grund för nyföretagande i lokalsamhället. En av förutsättningarna för detta är stärkt infrastruktur. Därför behöver frågan om hur infra­strukturens utbyggnad prioriteras kopplas samman med hur utvecklingen kan gynna den lokala arbetsmarknadsregionen. Den samhällsekonomiska nyttan är svårberäknad för stora kostsamma projekt men blir samtidigt uppenbar när infrastrukturprojekten lyckas bidra till lokal och regional utveckling.

Den samhällsekonomiska nyttan av järnvägsprojekt bör också starkare kopplas samman med förutsättningar för godstransporter. I dag vägs godstransporterna i alltför liten utsträckning in i behovsanalysen, trots en stark godsökning både på väg och med sjöfart. En överflyttning av gods på järnväg är en av förutsättningarna för att minska vägtransporternas klimatpåverkan och nå klimatmålen 2030.

En stabil regional tillväxt och utveckling är viktiga aspekter för ett välfungerande Sverige. Näringslivets och arbetskraftens behov måste prioriteras högre än i dag och de regionala transporterna få ökad vikt. Prioritering av järnväg bör ske ur ett samhälls­nyttoperspektiv, där den lokala arbetsmarknadsregionens och godstransporternas behov ges ökad tyngd. Detta är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)