Gör Göteborg och Västra Götaland till en nationell testbädd för AI

Motion 2019/20:2081 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Göteborg och Västra Götalandsregionen till en testbädd för AI och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har 2018 tagit fram ett nationellt inriktningsdokument för Sveriges arbete med artificiell intelligens. Syftet med dokumentet, skriver regeringen, är att ta fram en övergripande färdriktning för AI-arbetet i Sverige och lägga en grund för kommande prioriteringar. Inom ramen för det nationella inriktningsdokumentet framhålls bland annat behovet av att Sverige behöver pilotprojekt, testbäddar och miljöer för utveckling av AI-applikationer inom offentlig och privat sektor med potentialen att bidra till att användningen av AI utvecklas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Göteborg och Västra Götaland är med sitt nav av innovationsindustrier kring Chalmers och Lindholmen i kombination med traditionell högteknologisk industri som Volvo och Astra Zeneca en given arena för att agera AI-testbädd.

Maria Nilsson (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)