Ge kvarteret Cephalus innergård ett namn

Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L)

av Fredrik Malm (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om namngivning av innergården i kvarteret Cephalus och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

En av riksdagsförvaltningens huvudbyggnader är det så kallade förvaltningshuset i kvarteret Cephalus i Gamla stan. Byggnaden omfattar större delen av kvarteret och inrymmer bland annat partikanslilokaler och arbetsrum för ledamöter.

Byggnaden uppfördes efter ett riksdagsbeslut 1942 om att bygga ett annex till regeringens lokaler i det dåvarande kanslihuset, numera riksdagens ledamotshus. Bygget av kanslihusannexet, ritat av Arthur von Schmalensee, innebar att fyra äldre kvarter i Gamla stan revs och lades samman till ett enda, något som på sin tid ledde till häftiga protester. De tre äldre gränderna Klockgjutargränd, Kolmätargränd och Sten­bastugränd som löpte mellan de tidigare kvarteren avkortades radikalt, och löper numera mellan Västerlånggatan och kvarterets innergård. Kolmätargränd nämns i flera av Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman.

Kanslihusannexet omsluter en cirkelrund innergård som är öppen för allmänheten. Denna innergård har informellt i riksdagssammanhang fått beteckningen Brantingtorget. Detta platsnamn är dock inte officiellt fastställt och ingår inte i Stockholms kommuns gatu- och platsnamnsregister.

Kvarteret Cephalus innergård är en del av det offentliga rummet i Gamla stan, och den nutida bebyggelsen har koppling till Sveriges moderna politiska historia. Den som kommer in på gården från Västerlånggatan eller Myntgatan uppfattar den som ett välav­gränsat öppet torg inne i kvarteret. Det är rimligt att gården ges ett namn.

Det informella namnet Brantingtorget är dock mindre lämpligt av flera skäl. Till att börja med är det inte önskvärt att ge partipolitiskt anknutna namn åt platser inne i, eller direkt utanför, de byggnader som riksdag eller regering använder. Detta var en viktig aspekt vid valet av den plats som namngavs efter Tage Erlander. Tage Erlanders plats ligger inte direkt framför riksdagens lokaler, utan torget framför ledamotshuset behåller sitt äldre namn Mynttorget.

Vidare saknar kvarteret Cephalus helt koppling till Hjalmar Brantings politiska gärning. Under den tid Branting var politiskt verksam saknade riksdagen och regeringen lokaler i det som i dag är kvarteret Cephalus. Hjalmar Branting var statsminister i flera omgångar till 1924 och avled 1925. Bygget av kanslihusannexet beslutades som sagt 1942 och huset blev klart först 1950. Det är därför svårt att förklara varför innergården i just detta kvarter ska namnsättas efter just denna politiker, hur framstående han än var.

Riksdagsstyrelsen bör därför göra en framställning till Stockholms kommuns namnberedning om att ge innergården till kvarteret Cephalus ett officiellt namn. Detta namn bör vara partipolitiskt neutralt och på ett lämpligt sätt anknyta till platsens historia. Till exempel skulle torget kunna döpas efter någon av de gränder som i äldre tid löpte tvärs genom kvarteret. Även andra alternativ kan övervägas.

Fredrik Malm (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)