Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna

Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L)

av Helena Gellerman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för att införa en nationell digital plattform för Sveriges elever där de bästa pedagogerna går igenom olika moment i grundskolans läroplan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige ska vi ha en jämlik skola; alla barn och ungdomar ska få förutsättningar att lära sig så mycket som möjligt till sin egen viljas och förmågas gräns. I dag är det inte så. Det har en rad olika orsaker, som var och en lägger hinder i vägen. Stökigt och oroligt i klassrummen, brist på utbildad personal men även en varierande pedagogisk förmåga hos olika lärare att lära ut alla olika moment i de olika ämnesområdena. En pedagog kan vara oerhört skicklig inom några av momenten inom sitt ämnesområde, men inte lika insatt i andra. Detta gör att Sveriges elever är beroende av kompetensen hos just sin lärare i ett speciellt ämne.

Skulle det vara möjligt att skapa en lärmiljö där Sveriges elever får tillgång till de skickligaste pedagogerna inom vart och ett av de olika delmomenten i alla ämnen genom hela grundskolan? Där man kan få förklaringen repeterad för sig tills man förstår, utan att känna att man blir utpekad eller att det är pinsamt att ta upp lärarens tid för länge.

I dag finns embryot till en sådan lärmiljö. Engagerade lärare som spelar in medan de går igenom olika delmoment och sedan lägger upp det i den egna skolans lärmiljö alternativt tänker att fler elever kanske kan vara intresserade och lägger upp videon på Youtube. Lärare som uppfyllda av att ge eleverna det allra bästa rekommenderar avsnitt på nätet där andra pedagoger har hittat ett lättförståeligt sätt att förklara just det speciella avsnittet och som ser sig mer som backup för eventuella kvarvarande frågor. Det finns också företag som tillhandahåller pedagogiska genomgångar av olika moment som vänder sig direkt till eleverna, men dessa kostar pengar, ofta baserade på månads­abonnemang. I universitetsvärlden kan man redan ta del av en lång rad olika Massive Open Online Courses, så kallade moocs, som erbjuds gratis från välrenommerade universitet som Harvard och Berkeley men även från svenska universitet och högskolor.

En nationell plattform som tillgängliggör läroplanens olika kursmoment med hjälp av skickliga pedagoger skulle kunna skapa ökad flexibilitet, frigöra tid och underlätta för landets lärare att ytterligare individualisera undervisningen och skapa utmaningar för varje elev. Det kan också stimulera lärarna till nya sätt att undervisa och en utveckling av pedagogiken. Elever lär sig på olika sätt, och samma kursmoment skulle kunna läras ut baserat på olika pedagogiska tillvägagångssätt.

Svenskarna och framför allt den yngre generationen tillhör den mest it-vana befolkningen i världen. Sveriges skolor har under det senaste decenniet i årskurs efter årskurs delat ut egna läsplattor alternativt datorer till eleverna. Det är dags för den svenska skolan att svara upp mot denna it-mognad.

Utred möjligheterna att skapa en nationell digital plattform för Sveriges elever där de bästa pedagogerna förklarar olika kursmoment i grundskolans läroplan, så att alla Sveriges elever får tillgång till den bästa undervisningen.

Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)