Förtydliga skattelagstiftningen i fråga om styrelsearvoden

Motion 2019/20:2078 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga skattelagstiftningen för styrelseledamöter i aktiebolag med F-skattsedel som fakturerar sitt styrelsearvode, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skatteverket har sedan 2009 tillämpat en praxis som tillåtit styrelseproffs att fakturera arvoden. Högsta Domstolen har dock i en dom från 2017 begränsat denna möjlighet. Arvode skall i normalfallet betalas ut och beskattas som lön. Skillnaden i skatteintäkter för staten är försumbar.

Resultatet blir att de kunnigaste styrelseproffsen avstår från arbete i små och medelstora bolag och jobbar endast för de stora företag som har råd att betala bättre ersättning. Förlorarna blir således SME-bolagen och det svenska samhället i stort då 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Genom att tillgången på duktiga styrelseledamöter blir betydligt färre hämmas utvecklingen av SME-företagen och på så sätt hämmas tillväxten.

Därför bör styrelseledamöter få bedriva näringsverksamhet med F‑skattsedel och fakturera för sitt styrelsearbete. Regeringen bör därför överväga att se över och förtydliga regelverken så att detta möjliggörs.

Arman Teimouri (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)