Skärpta åtgärder mot spårspring

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring på våra järnvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att människor olagligt och olovligen vistas på järnvägsspåren, så kallad spårspringning, är ett växande samhällsproblem. Det leder till stora tågförseningar, vilket samtidigt innebär stora kostnader för samhället.

Människor som har valt tåget riskerar därför att komma för sent till arbetet eller barnhämtningen och/eller missar viktiga möten och anslutningståg. Studenter missar lektioner och föreläsningar. Det leder till förlorade produktionstimmar och hämmar tillväxt.

För att förhindra olyckor med personskador som följd får tågen inte köras alls, alternativt framföras i extremt låg hastighet, när människor olovligt vistas på och vid järnvägsspåren. Problemet har på senare tid ökat kraftigt i Stockholmsområdet.

Att olovligt vistas på spåren är olagligt, och tilltaget måste beivras. Det är tydligt att de hittills vidtagna åtgärderna för att förhindra spårspring är otillräckliga. Kraftigt höjda böter skulle säkert fungera avskräckande.

Fler möjligheter att säkert och legalt korsa en järnväg, till exempel i en tunnel under eller på en övergångsbro, kan behöva planeras. Bättre information om risker och samhällskostnader och ökad bevakning minskar också problemen.


Regeringen bör därför se över vilka åtgärder som kan tas för att öka förståelsen för riskerna och samhällskostnaderna för spårspringning.

Fredrik Olovsson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)