Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2019/20:2064 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisens närvaro på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen genomförde stora satsningar på polisen och rättsväsendet. Målet om 20000 poliser uppnåddes under Alliansens tid i regeringen. Under 2015 påbörjades arbetet med att omorganisera polismyndigheterna till en enda nationell polismyndighet för hela Sverige.

Oavsett var i landet man bor är tillgången till social service och trygghet viktig. Det är viktigt för boende ute i landsbygden, med lite längre avstånd än på andra håll, att tillgången till polisiära insatser är hög. Synliga poliser är för många en trygghetsfaktor, något som är viktigt i hela Sverige för att man i högre grad ska kunna förebygga brott och inte bara utreda begångna brott.

Det är därför oroande att antalet poliser som slutar har ökat kraftigt de senaste åren. Detta sker i ett läge där allt pekar på att vi behöver ännu fler poliser, inte färre. Det är viktigt att insatserna särskilt inriktas på områden där brottsligheten är särskilt besvär­ande och i glesbygd, detta i en tid där vi har stora utmaningar i samhället.

Möjligheten att förflytta polisiära resurser över regioner är viktig så att tillfälliga brottsvågor och ordningsstörningar m.m. kan bemötas på ett effektivt sätt. Långa av­stånd gör det ibland tidskrävande att komma på plats. Därför är det viktigt att polis, räddningstjänst och övriga samhällsfunktioner som är centrala för civilsamhället finns att till inom rimliga tidsramar.

Möjligheten att stävja både grövre och mindre grova brott är viktig. Att polisen i tid hindrar exempelvis rattfyllerister att köra vidare är än mer kritiskt ute i landsbygden där det tar längre tid för polisen att komma på plats.

Alla tillgängliga samhällsfunktioner måste finnas på plats i hela Sverige. Detta för att öka attraktiviteten att flytta till orten. Människor på landsbygden måste känna samma trygghet som människor på annat håll, där samhällsviktiga funktioner är lättare att tillgå och avstånden är kortare.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)