Förtydliga färdtjänstreglerna

Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att förtydliga färdtjänstregler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Färdtjänst är enligt lagen till för att ges till människor med funktionshinder som har svårt att förflytta sig på egen hand eller via allmänna kollektivtrafiklösningar. Färdtjänsttill­stånd ska utfärdas i skälig omfattning och efter hur många resor som behöver göras. Trots det står det inte tydligt i lagen vilka typer av resor som får göras. I lagens för­arbeten står det att möjligheten till begränsning av antalet resor inte bör utnyttjas för resor som är nödvändiga, som resor till och från jobbet.

Utan tydligt stöd i lagen finns risken att kommunerna tolkar reglerna olika. Ibland kan de hänvisa till kollektivtrafiken trots att tid och tillgänglighet passar en själv. Lagen ger den enskilde rätten att överpröva kommunens beslut i domstol.

Jag anser dock att lagen bör förtydligas i syfte att människor med funktionshinder bör ges möjlighet till färdtjänst, speciellt där kollektivtrafik inte finns tillgänglig, men också där handikappet inte medger att man får köra bil.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)