Ändringar i föräldrabalken och ökat barnperspektiv

Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagändring i föräldrabalken i vad som avser rätten att vara vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka barnperspektivet i 2006 års vårdnadsreform och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våld i nära relationer är i dag ett såväl omfattande som nationellt problem. Av de årligen cirka 28 000 anmälda fallen av kvinnomisshandel uppger cirka 25 procent att misshandeln utövats av någon nära anhörig. Tyvärr slutar en del av dessa misshandelsfall med att offret avlider till följd av skadorna. I en del av dessa fall finns gemensamma barn. Det är tyvärr inte ovanligt att barnen tvingas bevittna misshandeln.

I 6 kap. föräldrabalken framgår att om barnet står under bägge föräldrarnas vårdnad och en av dem dör skall den andre föräldern ha ensam vårdnad. Detta gäller även om den ena vårdnadshavaren har dödat den andre och sitter i häkte eller i fängelse. Som det ser ut idag kan socialnämnden besluta om att vårdnadshavaren skall mista vårdnaden, men det finns fall där det visat sig att lagutrymmet ger möjlighet till tolkningar som inte alltid gynnar barnen.

Riksdagen bör utifrån ovan ge regeringen i uppdrag att se över föräldrabalken så att den vårdnadshavare som utövar och blir dömd för dödligt våld mot den andre vårdnadshavaren, automatiskt skall mista rätten att vara vårdnadshavare för deras gemensamma barn. Rätten skall då i stället utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som skall arbeta för barnets/barnens bästa på alla sätt. Det skulle kunna vara möjligt att efter en viss tid ansöka om att återfå vårdnaden, under förutsättning att lämplighet kan styrkas.

Saila Quicklund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (2)