Bestäm platser för nya militära förband

Motion 2019/20:2035 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler platser för nya militära förband ska bestämmas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sent omsider har återupprustningen av det svenska försvaret igångsatts. Det är av stort värde att tillväxttakten och finansieringen nu också har angivits för flera kommande år.

Samtidigt vet vi att varje gång en finansminister letar efter möjlig finansiering för reformer eller för att täcka luckor i välfärden så är det försvarskostnaderna som lever farligt. Det är snarare regel än undantag att utlovade satsningar på försvaret uteblir med risk för obalanser i försvarets sammansättning, utebliven övningsverksamhet och senare­läggning eller nedläggning av angelägna materielprojekt.

Ska de ambitioner vi för närvarande har när det gäller försvarets utveckling väcka respekt i omvärlden krävs att vi omöjliggör eller åtminstone kraftigt försvårar den typen av ingrepp i försvarsplaneringen.

Ett sätt att göra detta är att tidigt besluta om platser för etablering av nya förband. Några sådana har bestämts, t.ex. på Gotland, men ett antal ytterligare platser för främst armé- och flygförband behöver anges.

Det är också angeläget att sådana platser väljs ut med sikte på att de ska kunna fungera som växande utbildningsplattformar i det fall Sverige, beroende på händelser i vår om­värld, behöver rusta än mer än vad som nu ligger i korten. Det innebär att utbyggnadsmöj­ligheter ska finnas och att det finns god tillgång på övningsterräng och skjutfält.

Att etablera regementen, flygflottiljer och marina förband kommer kräva omfattande investeringar – detta särskilt som tidigare års nedrustning och förbandsnedläggningar snabbt resulterade i att militär infrastruktur såldes eller demolerades.

Om vi nu till stora kostnader bygger upp ny militär infrastruktur på ett antal orter bidrar detta till att priset för ingrepp i försvarets budget kan te sig oförsvarligt högt.

Det finns ett antal förslag på orter där nya förband kan etableras. Det är viktigt att snarast göra slag i saken och ”komma till skott” när det gäller beslut om sådana etableringar. Med nya platser för vårt svenska försvar över landet skapar vi också bättre möjligheter för försvaret att snabbt kunna hjälpa till vid civila katastrofer av olika slag.

Försvarsmakten bör därför få i uppdrag utifrån de förslag Försvarsberedningen har presenterat att lämna förslag på lämpliga platser för försvarsetableringar de kommande åren.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)