Säkra Götaälvdalen – invånare och sjöfart

Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)

av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt säkra Götaälvdalen mot skred och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göta älvdalen är ett stråk av stor betydelse i Västsverige. Sedan lång tid bedrivs handel och sjöfart här mellan Vänern och Göteborgs hamn och vidare ut i Atlanten. Städer och många tätorter är koncentrerade till älvens rand och omedelbara närhet. Jordbruket är bördigt och levande längs stora sträckor av älvdalen. Älven är ett av flera pulserande stråk genom regionen.

Göta Älvdalen är också ett av Sveriges mest skredutsatta områden. Leran i älven är på många håll djup och i takt med landhöjningen omformas landskapet genom erosion och skred i raviner och älvbrinkar. I modern tid har flera stora skred förekommit och Statens geologiska institut (SGI) visar i sin kartläggning på att många områden längs Göta älv har fortsatt hög risk för skred.

Den så kallade Göta älvutredningen kan bistå oss att förstå resultatet av kartlägg­ningarna och tolka skredrisker i området. I SGI:s databaser finns hundratals skredärr registrerade och riskerna för befolkningen i de mest riskfyllda tätorterna är betydande vid nya skred. Hus, hem, infrastruktur och i värsta fall vattenförsörjning och liv är hotade om olyckan och nya stora skred skulle vara framme.

Det är därför av stor vikt att SGI:s arbete med löpande riskbedömningar och kart­läggningar kan fortsätta och åtgärder vidtas, så att konsekvenserna vid skred kan minimeras och invånarna längs Göta Älvdalen leva och verka i trygghet.

Aron Emilsson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)