Verktyg för att upptäcka och lagföra personer som innehar barnpornografi

Motion 2019/20:2010 av Roger Hedlund och Runar Filper (båda SD)

av Roger Hedlund och Runar Filper (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur programvara som detekterar hantering av bilder och filmer som klassificerats av Polismyndigheten som barnpornografiska skyndsamt kan implementeras i samtliga verksamheter inom offentlig sektor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnpornografibrottet har under senare tid fått uppmärksamhet i diskussionerna kring lagringsdirektiv hos internetdistributörer. Det finns dock fler verktyg att använda när det gäller möjligheten att upptäcka och lagföra personer som konsumerat sexuellt över­greppsmaterial på barn, när materialet hanterats på arbetsdatorer.

Det finns flera skäl att säkerställa att barnpornografibrott lagförs. Först och främst är det i sig ett brott att hantera dessa bilder och filmer som avbildar sexualbrott som barn utsätts för.

Därutöver visar forskning att det finns ett mycket starkt samband mellan intresse av att titta på sexuella övergrepp på barn och att själv begå egna övergrepp. ECPAT[1] har i granskning av svenska domar kunnat visa att ca 50% av dem som dömts för barnporno­grafibrott även dömts för sexuella övergrepp på barn. Genom att lagföra personer som begår barnpornografibrott förebyggs faktiska övergrepp mot barn, något som vi sett bl.a. hos en statlig myndighet där mannen efter upptäckt av barnpornografibrott på arbetsplatsen även dömdes för sexuella övergrepp mot sina styvdöttrar.

Barn som har utsatts för sexuella övergrepp drabbas inte bara i ögonblicket utan löper kraftigt förhöjd risk för att utveckla psykisk ohälsa, drogberoende och att hamna i kriminalitet. Stiftelsen Allmänna Barnhusets undersökning[2] med svenska gymnasieelever visar att det är 1 barn av 5 som har utsatts för sexuella övergrepp. Tyvärr är det bara uppskattningsvis 10% av sexualbrott mot barn som kommer till samhällets kännedom. Det innebär att merparten av utsatta barn aldrig får några insatser från samhället för att bearbeta vad de utsatts för och få stöd i att bygga upp sitt liv.

Nationellt Kunskapscentrum Barnafrid publicerade 2017 rapporten ”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet”[3]. I rapporten dokumenteras självkänsla och psykisk hälsa hos barn som utsatts för övergrepp. De ungdomar som blivit fotograferade/filmade visade hög psykisk ohälsa. Det högsta värdet visade de ungdomar som dessutom visste att deras bilder/filmer från övergreppet spridits. Vi måste därför göra allt för att motverka ytterligare distribution och hantering av detta övergreppsmaterial på datorer i offentlig verksamhet!

Det finns detektionsverktyg tillgängligt som i Sverige används av en stor del av näringslivet samt ett antal verksamheter inom offentlig sektor. Detektionsverktyg fungerar som ett virusskydd med den skillnaden att det reagerar på filer (bilder och filmer) som klassificerats av polismyndighet som sexuellt övergreppsmaterial på barn/barnpornografiska. Detektionsverktyg reagerar bara på dessa filer och loggar inte i övrigt vad användare gör. Det är således inte något intrång i den personliga integriteten då enbart aktivitet kopplat till hantering av den barnpornografiska filen registreras för att ge grund för och möjliggöra en polisutredning. I snitt hanterar 1 person av 500 anställda sexuellt övergreppsmaterial på barn på sin arbetsdator. I stor utsträckning tas materialet med till arbetsplatsen på externa enheter på ett lättillgängligt och upplevt riskfritt sätt, alternativt att arbetsdatorn tagits med hem. Hantering av övergreppsmaterial på detta vis kan enbart upptäckas med därför anpassat verktyg. Utan systemstöd är det lämnat åt slumpen. 

Med den kunskap som vi har gällande omfattningen av sexuella övergrepp mot barn, kopplingen mellan barnpornografibrott och faktiska övergrepp, samt den psykiska ohälsa som utsatta barn riskerar drabbas av måste vi säkerställa att till buds stående verktyg nyttjas. Varje vecka begås sexuella övergrepp mot barn i verksamheter inom offentlig sektor, enligt kartläggning av Dagens Samhälle. Det är inte rimligt att sexuellt övergreppsmaterial på barn kan hanteras på datorer inom verksamheter i offentlig sektor utan att upptäckas och lagföras.

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)


[1] https://www.ecpat.se/uploads/2.PDF/Rapporter/ECPAT_Barnpornografibrottet_2017.pdf.

[2] Uppdrag av Nationellt Kunskapscenter Barnafrid.

Det gäller 1 av 5 – svensk studie med sistaårs gymnasieelever som visade att 21% av dem utsatts för sexuella övergrepp http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2015/11/Det-g%C3%A4ller-1-av-5.pdf.

[3] Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet.
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-%C3%B6vergrepp-p%C3%A5-n%C3%A4tet..pdf.

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)