Vindkraft i fjällmiljöer

Motion 2019/20:2001 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vindkraftparker byggs på många platser i landet, däribland i miljöer med högt natur- och kulturvärde. Detta påverkar områdena negativt på många olika plan, utvecklings­möjligheterna minskar, liksom även attraktionskraften.

Gällande fjällområdena finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Samernas renbetesmarker störs, turismen riskerar minska, den regionala utvecklingen stannar av och det enorma värdet av vårt natur- och kulturarv förstörs. Att kalla byggande av industrianläggningar i de få delar av orörd natur vi har kvar för miljövänligt ger en felaktig bild av de faktiska negativa effekter på miljön som det medför.

Att bygga en vindpark mitt i ett storslaget och vidsträckt landskap med orörd vild­mark är inte på något sätt försvarbart då det påverkar många människor under många år. Landskapsbilden går från orörd och storslagen fjällmiljö till industripark. Den stor­slagna naturen, utsikten, tystnaden och orördheten upphör att existera. Dessutom får hela kartan för områdets fjällturism ritas om.

Vindkraftens produktion beror helt på en så osäker och instabil företeelse som vindens styrka, vilket kräver ytterligare en elkraftkälla när det inte blåser tillräckligt. Vindkraften som elkraftkälla är därmed helt opålitlig och de störningar den medför gör den inte motiverad.


Med anledning av ovanstående är det av stor vikt att se över hur utbyggnaden av vindkraft i miljöer med högt natur- och kulturvärde kan motverkas med hänsyn till vår natur och miljö.

Cassandra Sundin (SD)

Aron Emilsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)