Självkörande fordon

Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag till lagändringar för att göra det möjligt att använda självstyrande och självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transporter är som ett blodomlopp i ekonomin. För att våra liv ska fungera behöver vi transporter till och från arbete eller studier, semesterresor eller en resa för att hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Utvecklingen inom fordonsindustrin går nu oerhört fort framåt. Forskare, ut­vecklingsingenjörer och andra arbetar med kraft för att bidra till hållbara transporter. En stor del handlar om att minska bränsleförbrukning och utsläpp för att bidra till håll­bara transporter. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

Sverige ligger i framkant av fordonsutvecklingen, med Göteborg som det tydligaste exemplet. Bland många satsningar finns de som rör spännande områden som ut­vecklingen av autonoma eller självstyrande fordon, ofta med en stor portion AI in­blandad. Sådana fordon testas nu dagligen på Lindholmen i Göteborg. Ett av forskningsprojekten är Drive Me.

Fram till ganska nyligen var det förbjudet att över huvud taget använda självkörande fordon i vanlig trafik i Sverige. Det har nu getts möjligheter att genomföra försöks­verksamhet såsom ska ske inom ramen för ”Drive Me”. Det är klokt. Dock kvarstår frågan hur användningen av självstyrande och självkörande fordon ska regleras när utvecklingen går från försöks- och forskningsverksamhet till kommersiella produkter på marknaden. Exempelvis finns en diskussion och ett motsatsförhållande mellan å ena sidan de autonoma fordonens behov av kameror och å andra sidan integritet. Detta behöver lösas. I annat fall kommer utvecklingen av dessa moderna fordon att förläggas till andra länder. Dessutom kommer i så fall lösningar och standarder att utvecklas som Sverige kommer att behöva anpassa sig till. Det är klokare att Sverige deltar genom att ta vara på alla nya möjligheter som öppnas. Regeringen bör därför skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på hur vi kan få en lagstiftning som möjliggör användning av olika former av autonoma fordon i vanlig trafik.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)