En långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge lärosäten för högre utbildning även ett regionalt ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompetensförsörjning har det talats om alltsedan 50‐talet, kanske mer nu än någonsin i vår globaliserade och föränderliga värld. Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främ­sta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt.

Oavsett bransch och oavsett var i Sverige företagen är verksamma utbrister företag­en samstämmigt att de har svårt att hitta kompetent personal.

Regioner behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och universitet och högskolor i synnerhet för att trygga kompetensförsörjningen i respektive region. I dag har lärosäten för högre utbildning ett nationellt uppdrag, men i framtiden måste dessa också samverka än mer med de regioner där de är verksamma. Då kan man skapa möjlig­heter för företagen i regionen att hitta rätt kompetens och då kan vi även skapa utbildning­ar med jobbgaranti.

Därför bör Sverige arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och se över möjligheten att ge lärosäten för högre utbildning även ett regionalt ansvar.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)