En moderniserad väglag

Motion 2019/20:1955 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera väglagen så att den anpassas efter dagens förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdens behov av transporter måste alltid vara i centrum när en allmän väg görs om till enskild väg. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kost­nader från staten till kommunerna eller enskilda fastighetsägare.

SKL har en överenskommelse med Trafikverket som slår fast att:

      Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.

      Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort, med undantag för det övergripande statliga vägnätet.

      Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för enskilda.

Enligt SKL upplever många kommuner att ansvarsfördelningen är otydlig och att indragning av allmän väg till enskild väg inte alltid är förutsägbar. SKL menar även att Trafikverket i vissa fall ej heller tar hänsyn till hur vältrafikerad en väg är och om den har ett stort allmänintresse. Dessutom hanterar de olika trafikverksregionerna frågan olika.

Nuvarande väglag är från 1971. Därför bör lagstiftningen ses över så att den anpassas efter dagens förutsättningar med ökat resande och transporter.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)