Stärkt infrastruktur i ett växande Halland

Motion 2019/20:1952 av Bengt Eliasson (L)

av Bengt Eliasson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur det snarast kan göras satsningar på infrastruktur som stärker tillväxten i Halland och övriga Väst- Sydsverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halland är ett starkt växande län som har del i både den västsvenska tillväxten med Göteborg i centrum samt den sydsvenska med Malmö/Köpenhamnsregionen som tillväxtmotor. Halland är en viktig del i stråket Oslo–Köpenhamn/Hamburg men också en del av den sk Gnosjöregionen, och gränsar till både Boråsregionen och Jönköpings län. Väg- och järnvägstransporterna behöver kunna stödja ett lokalt och regionalt pendlingsbehov och samtidigt främja och stärka handel och hållbara transporter av gods. Hamnarna i Halmstad och Varberg är framgångsrika och kan expandera än mer om det understödjs av bättre infrastruktur. Kommunerna i norra Halland är redan integrerade i Göteborgsregionens arbetsmarknad och potentialen att ytterligare knyta samman Halland med Skåne kan utvecklas ytterligare. Samverkan mellan kommuner i Entreprenörsregionen, inkluderar inlandskommuner i Jönköpings, Kronobergs och Västra Götalands län, samt Hylte, Falkenberg och Halmstad i Halland. Utveckling ska ske i samverkan och med hänsyn tagen till att med rätt investeringar stärka hela Halland. Det finns ett stort behov av att vårda och stärka den statliga infrastrukturen och att utveckla den för framtida behov i samverkan med planering och satsningar på exempelvis regional kollektivtrafik, vägnät, näringslivet och utbildningsplatser.

Detta innebär att det behövs omedelbara satsningar på att förbättra befintlig järnvägsinfrastruktur och trafik så att det blir lättare att arbetspendla i öst-västlig riktning vilket innebär upprustning och utbyggnad av Halmstad-Markaryd, Halmstad-Nässjö och Varberg-Borås.

Färdigställande planerade av dubbelspår längs hela sträckan Malmö-Göteborg, dvs den kvarvarande sträckan Helsingborg/Maria så att full järnvägskapacitet uppnås.

Öka kapaciteten på Västkustbanan in till Göteborg med utbyggnad till fyra spår på sträckan Kungsbacka-Almedal.

Möjliggöra för ytterligare tågstopp i Åsa med pendeltåg Varberg-Göteborg som vidgar arbetsmarknadsregionerna och ytterligare förstärker tillväxten.

Riksvägarna 153 och 154 leder till Skandinaviens största besöksmål med drygt 4 miljoner besökare per år. Riksväg 26 – Nissastigen - och Riksväg 41 – Varberg-Borås – är viktiga pulsådror för gods och persontrafik. Vägarna, främst 153 och 154, är bitvis i mycket undermåligt skick för den höga belastningen och behöver omedelbart byggas ut.

Bengt Eliasson (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)