Säkra pendlingsvägar för cyklar

Motion 2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra pendlingsvägar för cyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I våra större städer ökar andelen som pendlar med cykel, framförallt under sommarhalv­året. Regeringens satsning på elcyklar har skapat en typ av cykelpendling. Den nya cykelpendlingen går i högre hastigheter, ca 25 km/h som är begränsningen för elassist­ans enligt lag. Samtidigt har en ny typ av cyklar börjat säljas på marknaden för transport av barn/last fram, dessa cyklar är ca 88 cm breda.

Forskning från Chalmers Göteborg visar tydligt att interaktionen med bilar och fot­gängare står för 33 procent var för den större delen av farliga ögonblick under daglig cykling. Interaktionen med andra cyklister står för 15 procent. VTI-forskning från 2012 visar på att vägunderlaget som halka, rullgrus och ojämnheter är den största orsaken till singelolyckor på cykel. Genom att skapa säkra pendlingsvägar för cyklar i prioriterade huvudstråk i våra större städer bidrar vi även till en bättre folkhälsa.

Pendlingsvägarna ska vara breda nog att rymma en samtrafik av pendlingscykel, el-cykel, lådcyklar och racercyklar. De ska i möjligaste mån vara planskilda ifrån annan motortrafik och gångtrafikanter. Dessa pendlingsvägar bör prioriteras året runt gällande sopning, halkbekämpning och gatuunderhåll, allt för att höja säkerheten. Rätt utformade skapar de en säker, effektiv pendlingsväg för en ny typ av pendlingsbeteende i städerna och samtidigt som folkhälsan förstärks.

Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)