Stoppa stöldligorna

Motion 2019/20:1946 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stoppa utländska stöldligor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nio av tio stölder av bildelar och båtmotorer genomförs idag av utländska stöldligor. Samma ligor begår ungefär hälften av alla bostadsinbrott. De gör att allt fler i Sverige känner sig otrygga på såväl offentlig plats som i sitt eget hem.

Den enskilde drabbas såväl emotionellt som ekonomiskt av att få sina redskap, motorer, smycken och sin teknik stulen. De flesta båtägare blir exempelvis väl påminda om hur hög risken att bli bestulen är när den allt högre försäkringspremien ska betalas. Exempel från enskilda försäkringsbolag bekräftar bilden, då stölderna ökade med 40 procent under 2016. Detta resulterar i att nästan hälften av de inbetalda premierna går till just stölder av båtmotorer.

Polisens ansträngda situation gör att endast vart fjärde bostadsinbrott klaras upp. Att polisen tvingas bortprioritera vardagsbrottsligheten på detta sätt är oacceptabelt. Inte minst för att ligorna är väl medvetna om situationen och att det därför gjort Sverige till ett attraktivt mål för dessa ligor.

För att lösa situationen behöver vi mota dessa ligor med flertalet olika insatser. Att göra det mer lönsamt att utbilda sig och arbeta som polis, avskaffa mängdrabatten för brott och skärpa straffen är några. Vi behöver även överväga om inte Tullverket bör flyttas från Finansdepartementet till Justitiedepartementet, för att möjliggöra bättre samarbete mellan Tullverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten.

Det behöver även utredas hur vi kan få fler utländska medborgare att dels avtjäna sitt straff i sitt hemland men också utvisas och hindras från att komma tillbaka till Sverige.

För att stävja brottsligheten och ligorna behövs också kraftiga tullinsatser vid större gränsövergångar som exempelvis Öresundsbron. Vi behöver således inte enbart fler poliser och mer civil personal inom polisen, utan även fler som arbetar hos tullen. Tullverkets ansvar är att övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige i syfte att säkerställa efterlevnad av reglerna om in- och utförsel av varor. Idag har en tull­tjänsteman dock inte någon befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods för att genomsöka det vid Sveriges gräns. Detta behöver åtgärdas och fortbildning kopplat till detta behöver utredas.

Att vardagsbrottsligheten bortprioriteras och miljardbelopp försvinner ut ur Sverige är oacceptabelt och måste stävjas. Idag är Sverige ett alldeles för attraktivt land ur straffrättslig synpunkt för stöldligorna och därför bör riksdagen ställa sig bakom den här motionen.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)