Gör skatterna mer synliga

Motion 2019/20:1943 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur skatterna kan bli mer synliga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För de flesta svenska hushåll utgör skatterna den enskilt största utgiften. För en vanlig löntagare handlar det om drygt hälften av den totala lönekostnaden. Trots att skatterna har stor inverkan på människors ekonomi har de flesta en dålig uppfattning om skatternas omfattning. Resultaten från en undersökning från Svenskt Näringsliv visar att skatternas omfattning i genomsnitt underskattas med 35 procent.

Att befolkningen har en riktig uppfattning om skatternas omfattning är viktigt av flera anledningar, men framför allt för demokratin. En ökad tydlighet och transparens för att förbättra kännedomen om skatterna är därför angeläget. Den skatt som i nuläget tydligt framgår för de flesta är skatten man betalar på sin lön.

Inkomstskatten är tydlig delvis eftersom löntagaren varje månad påminns om skill­naden mellan sin bruttolön och nettolönen. Skatter som exempelvis moms och arbets­givaravgift är betydligt mer dolda och uppfattas av många inte ens som en skatt.

Genom att göra arbetsgivaravgiften mer synlig på lönebeskedet och momsen tydlig­are i butiker kan medvetenheten om skattetrycket öka. När informationen kring skatter görs mer tillgänglig bör detta dock inte leda till en ökad regelbörda för företagen. Ett tydliggörande av vad en individ betalar i skatt bör i första hand ske genom respektive bank och ansvaret för att skatten är synlig bör ligga på den som tar ut skatten.

Goda skäl finns vidare att se på hur den danska modellen fungerar, där man inte har arbetsgivaravgift utan i stället högre, synliga löner och inkomstskatter. Tydligare och klarare språkbruk, där avgifter som de facto är skatter också benämns som sådana, skulle synliggöra skatterna och öka medvetenheten om hur mycket man betalar i skatt.

Utskottet har tidigare avslagit liknande förslag med hänvisning till att det riskerar att öka företags och arbetsgivares administrativa bördor, och en sådan utveckling ska självfallet undvikas. Det bör därför ses över från statens sida vilka av förändringarna, eller vilka andra alternativa förändringar i enlighet med motionens syfte, som går att genomföra utan att öka regelbördan.

Med anledning av detta bör regeringen överväga att tillsätta en utredning som tar fram förslag på hur våra skatter kan bli mer synliga.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)