Hedersförtryck mot hbtq-personer

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska utreda omfattningen av det hedersrelaterade våld och förtryck som hbtq-personer i Sverige drabbas av och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många hbtq-personer i Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens normer. De som utsätts vittnar om skam, våld, omvändelseförsök och ibland även om livsfara. Heders­förtryck utövas kollektivt, ofta av en familj eller släkt och drabbar flickor, pojkar, kvin­nor, män och icke-binära. Många experter inom området menar att hbtq-personer ofta är särskilt utsatta, om inte den mest utsatta gruppen. Trots detta finns det en stor brist på underlag som relaterar specifikt till hbtq-personer.

Socialstyrelsen har uppdragits av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap och tvångsäktenskap. Mot bak­grund av denna utredning bör även en separat utredning genomföras där det kartläggs hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är bland hbtq-personer.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)